30% Regeling


Wat is de 30% regeling

Werknemers die naar een ander land worden uitgezonden of vanuit een ander land in Nederland komen werken, noemen we extraterritoriale werknemers. Als deze werknemers aan bepaalde voorwaarden voldoen, vallen zij onder een bijzondere kostenvergoedingsregeling: de 30%-regeling.

De 30% regeling is een regeling die het aantrekken van werknemers uit het buitenland faciliteert. Als een werknemer kosten maakt voor het uitoefenen van zijn dienstbetrekking, dan worden bepaalde kosten belastingvrij vergoed.

Wanneer de 30% regeling van toepassing is, dan is 30% van het salaris van de werknemer vrijgesteld van belasting (d.w.z. loonbelasting en inkomstenbelasting).

Wanneer is de 30% regeling van toepassing

De 30% regeling is van toepassing wanneer de werknemer uit het buitenland komt en beschikt over een specifieke deskundigheid die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat laatste is over het algemeen het geval wanneer de werknemer een hoog opleidingsniveau en voldoende werkervaring heeft.


Hoe werkt de 30% regeling

Voor het van toepassing zijn van de 30% regeling dient een verzoek te worden ingediend bij de belastingdienst. Dit verzoek dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen en kopie├źn van de volgende documenten dienen te worden bijgevoegd:
  1. het arbeidscontract; 
  2. werkvergunning; 
  3. curriculum vitae; en 
  4. verklaring van de werkgever met betrekking tot de dekundigheid en schaarste op de arbeidsmarkt van de werknemer.


Wij kunnen een verzoek tot toepassing van de 30% regeling voor u indienen. Indien u meer informatie wilt, neem dan gerust contact met Ons Team op of gebruik ons Contactformulier. Wanneer het verzoek om toepassing van de 30% regeling is ingediend bij de belastingdienst binnen 4 maanden na indiensttreding, dan heeft de regeling terugwerkende kracht tot aanvang van de dienstbetrekking.

Wanneer het verzoek na 4 maanden na indiensttreding wordt ingediend, dan is de 30% regeling van toepassing vanaf de maand volgend op de maand waarin het verzoek is ingediend.

Wat gebeurt er bij wisseling van werkgever

Wanneer de 30% regeling van toepassing is en de werkgever verandert, dan blijft de 30% regeling van toepassing voor de resterende looptijd mits de periode tussen het einde van de oude dienstbetrekking en het begin van de nieuwe niet langer is dan 3 maanden.